lunes, 23 de junio de 2014

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2014-2015 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny,que tinga la condició de suprimit o desplaçat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5317.pdf

ORDE 49/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les ajudes individuals per al servici de transport escolar per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5709.pdf
   
 RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'establixen les condicions per a ser usuari del servici de transport escolar col·lectiu per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5710.pdf

No hay comentarios: