miércoles, 11 de septiembre de 2013

Ajudes llibres 2011/12.




Ajudes l'adquisició de llibres de text del curs 2011/2012
El dia 9 de setembre del 2013, s'han pagat les ajudes per a l'adquisició de llibres de text del 
curs 2011/2012 per part de la Tresoreria de la Generalitat Valenciana . 
L'alumnat beneficiari de les dites ajudes (alumnat que el dit curs estava matriculat en Educació 
Secundària Obligatòria) percebrà una quantitat individual de 105 euros en el compte que es va 
indicar en la sol·licitud de l'ajuda. 
La dita informació l'ha de fer extensible a l'alumnat beneficiari de les dites ajudes amb la 
indicació que: 
- Les persones interessades hauran de comprovar els propers dies si s'ha fet efectiu el 
dit pagament en el compte indicat en la sol·licitud. 
- En el supòsit que s'haguera cancel·lat el compte, l'ajuda serà tornada pel banc a l'òrgan 
emissor, que és la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Servici de títols, Beques i 
Ajudes a l'Estudi). Per a poder percebre l'ajuda, la persona interessada haurà de 
presentar en el centre docent un nou compte que estiga operatiu, on l'alumne siga 
titular o cotitular del mateix. El centre remetrà la dita documentació (Fitxa 3 de revisió 
de compte i fotocòpia de la cartilla o certificat del banc del nou compte) a la direcció 
territorial corresponent. Si ja va presentar la dita documentació no cal que la torne a 
presentar.
- En relació a este procés li informe que la devolució de l'ajuda per part dels bancs sol 
tardar alguns dies una vegada realitzat el pagament. Una vegada tornada l'ajuda i 
haver tingut entrada la mateixa en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport es 
procedix a la modificació del compte i la creació d'un document comptable amb 
l'alumnat l'ajuda de la qual ha sigut tornada pels bancs per al seu posterior pagament 
en el nou compte. 
- Per a realitzar qualsevol consulta de si s'ha realitzat el canvi de compte correctament i 
en previsió del gran volum de comptes cancel·lats o que per fusió de bancs han canviat 
de codi bancari i que són possibles devolucions, es preveu que almenys en 15 o 20 dies 

no estiga realitzat el dit canvi.



No hay comentarios: