martes, 26 de junio de 2012

Nota informativa de la Conselleria d'Educació "Ajuda de llibres".

"A continuació us informe per al seu coneixement i de la comunitat educativa la següent nota informativa: *Renda familiar 2011 i NIF del titular del compte per a la sol·licitud de les ajude de llibres de text* 1- En relació amb amb la informació de la renda de la unitat familiar de l'exercici 2011: Els sol·licitants de les ajudes NO es necessari que es dirigixen a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària per a sol·licitar la certificació relativa a la renda de la unitat familiar. Per mitjà de la firma de la sol·licitud ja AUTORITZEN a la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació a consultar esta dada telemàticament, igual que ja s'ha fet en exercicis anteriors. 2- En relació amb el NIF/NIE/CIF del titular del compte corrent en què desitge percebre l'ajuda: El titular ha de ser l'alumne o el centre. No cal que l'alumne siga l'únic titular del compte corrent, pot ser cotitular junt amb els seus pares o germans. Si el titular del compte indicat és l'alumne i encara no posseïra un NIF o NIE, haurà d'obtindre un Número d'Identificació Fiscal provisional, per a obtindre-ho pot dirigir-se a una d'estes entitats: ? A l'entitat financera on tinga previst rebre la transferència. Si esta té firmat un conveni amb l'AEAT, el pare/mare o representant legal del menor pot AUTORITZAR a l'esmentada entitat bancària a sol·licitar per via telemàtica l'expedició del NIF del menor. ? A l'oficina de l'AEAT més pròxima al seu domicili."

No hay comentarios: